o nama

         

    "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica je pravni sljedbenik Radne organizacije "Komunalac" Bos. Dubica,koje je osnovano 1981. godine Odlukom SO-e Bos. Dubica i izdvajanjem iz sastava RO "Sloga" Bos. Dubica,sa svojstvom pravnog lica, sa djelatnošću snabdjevanje grada vodom,odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda, kao i čišćenje javnih površina, sakupljanje, odvoženje i deponovanje smeća.

    Primjenom Zakona o preduzećima RO "Komunalac" Bos. Dubica
01.01.1990. god. dobija status Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac", a
26.02.1997. godine prelazi u Osnovno javno državno komunalno preduzeće
"Komunalac" Kozarska Dubica sa istom djelatnošću

    01.07. 2000. godine u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala (Sl. glasnik RS br:24/98) te Rješenjem Direkcije za privatizaciju i Odluke Skupšttine Opštine Koz. Dubica dolazi do izdvajanja OJDKP "Vodovod" Koz. Dubica, koje obavlja djelatnosti vodosnabdjevanja i kanalizacije,a OJDKP "Komunalac" Koz. Dubica obavlja djelatnosti javne higijene,sakupljanja,odvoza i deponovanja smeća i pogrebne usluge, a sve pod istim nazivom preduzeća.

    02.06.2003. godine vršii se statusna promjena-vlasnička transformacija prodajom dijela državnog kapitala u preduzećima prema Zakonu o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima (Sl. glasnik RS br:24/98),organizovanje i uskla|ivanje normativnih akata sa odredbama Zakona o preduzećima (Sl. glasnik RS br:24/98) i preduzeće posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo "Komunalac" Kozarska Dubica.

    Zakonom o prenosu svojine na kapitalu Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave (Sl.glasnik RS, broj:50/10) izvršen je prenos prava svojine na akcijama emitenta sa Akcijskog fonda Republike Srpske A.D. Banja Luka na jedninicu lokalne samouprave, Opštinu Kozarska Dubica i upisana zabrana raspolaganja na odgovarajućem broju akcija Nakon izvršenog prenosa vlasnička struktura u “Komunalac” a.d. Kozarska Dubica je sledeće:
-Opština Kozarska Dubica - 68,92 %
-FORTIS GRUP, Banja Luka -16,56 %
-sitni akcionari - 14,52 %
UKUPNO:100 %

    Dana 13.12.2011. godine “Komunalac” a.d. Koz. Dubica, kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci pod brojem:057-0-Reg-11-002594 vrši upis usklađenja akata sa Zakonom o javnim preduzećima (Sl. Glasnik Republike Srpske br:75/04 I 78/11) I Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br:127/08 i58/09), te usklađenje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti I registru poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (Sl. Glasnik RS, br:74/10) I uredbom o klasifikaciji djelatnosti u Republici Srpskoj ( Sl. Glasnik RS, br:119/10) I prenos prava svojine na djelu kapitala na jedinice lokalne samouprave. 

 • LIČNA KARTA

 

 •  FIRMA: Akcionarsko društvo “Komunalac” Kozarska Dubica
  SKRAĆENA OZNAKA FIRME:”Komunalac” a.d. Kozarska Dubica
  SJEDIŠTE:Ulica Miroslava Antića bb, Kozarska Dubica,Kozarska Dubica.
  BROJ REG. ULOŠKA:057-0-Reg-11-002594
  MATIČNI BROJ:1180002
  JIB:4400741630004
  CARINSKI BROJ:4400741630004

 


 • DJELATNOST FIRME:
  -Prikupljanje neopasnog otpada
  -Trgovina na malo hranom,pićima i duvanskim proizvodima
  na tezgama i pijacama
  -Pogrebne i pripadajuće djelatnosti
  -Izgradnja puteva i autoputeva
  -Djelatnosti kopova šljunka i pijeska,vađenje gline i kaolina
  -Trgovina na veliko otpadom i ostacima
  -Drumski prevoz robe
  -Trgovina na malo cvijećem,sadnicama,sjemenjem i đubrivom.