DOBRODOŠLI NA MJESTO NA KOJEM STVARAMO LJEPŠU KOZARSKU DUBICU

15.05.2023 Vijesti

Iz preduzeća „Komunalac“ a.d. obavještavaju građane da mogu izvršiti besplatno odlaganje otpada ( piljevina i sitna trava ) u krugu preduzeća – mehanička radionica  u vremenu od 08:00 do 18:00 časova svakog radnog dana jer se pomenutui otpad ne može uzimati zajedno sa komunalnim otpadom prilikom redovnog odvoza otpada .

Kozarska Dubica : 15.05.2023.                                                Uprava „Komunalac“a.d.

 

 

24.04.2023 Vijesti

Proljetno  uređenja grada za  „Komunalac“ a.d. počelo je prije mjesec dana radovima  na orezivanju drveća , košenjem zelenih površina, čišćenjem gradskih saobraćajnica i svih ostalih javnih površina, a nastavlja se sadnjom cvijeća na predviđenim površinama i pranjem ulica i saobraćajnica.
Radnici našeg preduzeća će i dalje nastaviti sa redovnim održavanjem čistoće svih javnih površina kako bi naš grad bio što ljepši u narednom periodu .

Kozarska Dubica : 24.04.2023.                                             Uprava „Komunalac“a.d.

 

 

20.03.2023 Vijesti

                                                          O B A V I J E S T

U sklopu proljetnog uređenja grada , preduzeće „Komunalac“ a.d. obavještava stanovništvo naše opštine da  besplatno mogu izvršiti odlaganje biorazgradivog otpada ( grane od orezivanja stabala), kabastog otpada, bijele tehnike, električnih i elektroničkih uređaja iz domaćinstava . Mole se građani da ne odlažu pomenuti otpad na površine koje nisu za to namjenjene.

Otpad će se besplatno moći odlagati  na lokaciji mehaničke radionice našeg preduzeća   u vremenu od 08:00 do 18:00 časova  svakog  dana  od 22.03.2023. do 10.04.2023 godine.

Kozarska Dubica : 20.03.2023.                                      Uprava „Komunalac“a.d.

 

08.02.2023 Vijesti

Na osnovu člana 10. Zakona o javnim preduzećima  ( Sl.Glasnik RS, br : 74/04  i 78/11 ) i člana 49. Statuta  „ Komunalac“a.d. Kozarska Dubica , direktor društva donosi :

 

                                                         O D L U K U
                        o raspisivanju licitacije za izdavanje u  zakup
                        slobodnih prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci

 

Licitacija  za  zakup  slobodnih  prodajnih  mjesta  na  Zelenoj  pijaci  u
Kozarskoj Dubici  će se održati 01.03.2023.godine / Srijeda/ sa početkom
u 11:00 časova, na Zelenoj pijaci u Kozarskoj Dubici.

Početne cijene zakupa su :

 1. Betonski stolovi za prodaju poljoprivrednih proizvoda,

paviljoni  C i D , početna cijena .....................40,00 KM mjesečno

 1. Kvantaška prodaja ,  početna cijena ..............80,00 KM mjesečno

 

 1. Robni dio /štandovi / 8 m² ............................80,00 KM mjesečno

Robni dio /štandovi / 4 m² ............................40,00 KM mjesečno

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica.
Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravu preduzeća ili
na telefon : 066 / 87 77 10 .

Kozarska Dubica : 08.02.2023. godine                                        Uprava preduzeća

  

 

 

26.12.2022 Vijesti

Preduzeće „Komunalac“ a.d. iz Kozarske Dubice poziva građane da ispoštuju odluku o komunalnom redu kojom se zabranjuje odlaganje žara iz peći u kontejnere  za komunalni otpad.
Nepoštovanjem ove odluke dolazi do zapaljivanja komunalnog otpada u kontejnerima . Samim tim dolazi do oštećenja kontejnera , nepotrebne intervencije gašenja istih i nanošenja materijalne štete za preduzeće.

Kozarska Dubica : 26.12.2022. godine .                        Uprava : „Komunalac“a.d.

19.12.2022 Vijesti

Preduzeće „ Komunalac “ a.d. je dobilo odobrenje od Jedinice lokalne samouprave i u dogovoru sa Načelnikom naše opštine Radenkom Reljićem i Načelnikom odelenja sa stambeno-komunalne poslove Darijanom Babićem postavilo video nadzor na dvije lokacije koje su ove godine bilo često zatrpane komunalnim otpadom od strane nesavjesnih građana . Radi se o lokacijama  kod autobuske stanice i u naselju Puhalo gdje je uočena pojava nekontrolisanog i nepravilnog odlaganja raznog otpada . Ovim putem obavještavamo naše građane da je video nadzor pušten u rad , a nadležne službe će u skladu sa zakonom sankcionisati sve one koji budu vršili nelegalno i nepravilno odlaganje otpada .
Preduzeće „Komunalac“ a.d. preduzima sve mjere koje su predviđene zakonom kako bi doprinijeli da naš grad bude čist i uredan.

Kozarska Dubica : 19.12.2022 .                                           Uprava „ Komunalac “ a.d.

09.06.2022 Vijesti

Na osnovu člana  267.stav 2 Zakona o privrednim društvima (SL. glasnik Republike Srpske br:127/08,58/09 i 100/11),člana 7. stav 1.tačka (l) i (l) Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS. Br:75/07 i 78/11) i člana 44. stav 1 tačka (d) Statuta i Odluke broj: NO-01-834-3/22 od 09.06.2022. godine, Nadzorni odbor „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica:

S  A  Z  I  V  A

dvadesetdrugu redovnu sjednicu Skupštine
akcionara „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica

          Dvadesetdruga  redovna sjednica Skupštine akcionara "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica će se održati 11.07..2022. godine (Ponedeljak) sa početkom rada  u 12,00 časova, u prostorijama "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, ulica Miroslava Antića bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

D  n  e  v  n  i   r  e  d:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
     -  Komisija za glasanje
     -  Zapisničar
     - Ovjerivači zapisnika,
2.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sedme vanredne sjednice Skupštine akcionara "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, održane 20.10.2021. godine,
4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih
   izvještaja Društva za 2021. godinu,.
5.Razmatranje i usvajanje Odluke o knjiženju poslovnog dobitka za 2021. godinu,
6.Razmatranje i usvajanje 
     -  Finansijskih izvještaja za 2021. godinu
     -  Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu 
     -  Izvještaja o radu Nadzornog odbora
     -  Izvještaja o radu Odbora za reviziju,  
7..Razmatranje i usvajanje Proizvodno – finansijskog plana za 2022. godinu,       
8.Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za izvršenje revizije finansijskih  izvještaja za 2022. godinu.  

Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika ili pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u stručnoj službi Društva. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine, zainteresovana lica mogu se upoznati u stručnoj službi, svakog radnog dana od dana objavljivanja pa do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14. časova.U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština akcionara će se će se održati 18.07..2022. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

 

Broj:NO-01-834-3-2/22
Dana: 09.06.2022. godine
 
  Predsjednik Nadzornog odbora 
   Željko Pavlica dipl.ing.saobraćaja                                                                     
                                                                                 

03.05.2022 Vijesti

Radovi na proljećnom uređenju grada su uspješno privedeni kraju.
Završena je sadnja cvijeća na svim predviđenim lokacijama , a nastavlja se redovan rad na održavanju parkova i ostalih zelenih površina . Redovno se vrši mašinsko i ručno čišćenje saobraćajnica i javnih površina i odvoz komunalnog otpada.
Radnici preduzeća „Komunalac“  su maksimalno angažovani kako bi naš grad bio čist i uredan , a ovim putem apelujemo na građane  da i oni daju svoj doprinos uređenju grada tako što će vršiti odlaganje otpada na  lokacijama koje su za to i namjenjene.

Kozarska Dubica : 03.05.2022.                                      Uprava  „Komunalac“a.d.

 

29.04.2022 Vijesti

Povodom objave na stranici „Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu „ na društvenoj mreži „Facebook“ preduzeće „Komunalac“ a.d. u potpunosti demantuje iznesene navode i odgovorno tvrdimo da se u krugu preduzeća u „Ustaničkoj ulici“ne nalazi deponija smeća.Fotografije objavljene na pomenutoj stranici nisu vjerodostojne i nastale su u periodu koji nije poznat sadašnjem rukovodstvu. U prilog tome objavljujemo fotografije iz kruga preduzeća u „Ustaničkoj ulici “ nastale u srijedu ,27.aprila 2022. godine.
Ovom prilikom skrećemo pažnju na zlonamjernost kreatora objave i da su pomenutog datuma primjećeni u krugu preduzeća.
Nadzorne kamere su više puta zabilježile neovlašten pristup ovoj lokaciji,te upozoravamo  da će sledeći put o ovakvom postupku biti obavještene nadležne institucije.
Preduzeće a.d.Komunalac ima sve neophodne dozvole za rad i stoji na usluzi građanima.

Kozarska Dubica :29.04.2022.                                     Uprava „ Komunalac“ a.d.

18.04.2022 Vijesti

Iz preduzeća „Komunalac“a.d. obavještavaju građane da su radovi na proljećnom uređenju grada u završnoj fazi i da bi trebalo po planu sve biti završeno do kraja ovog mjeseca.
Radimo na orezivanju drvoreda u gradu,  košenju planiranih zelenih površina,  a radovi na sadnji cvijeća su u završnoj fazi. Uporedno sa navedenim radovima vrši se i mašinsko čišćenje saobraćajnica kao i njihovo pranje.
Radnici preduzeća „Komunalac“ ulažu velike napore kako bi naš grad bio čist i uredan , a ovim putem apelujemo na naše građane da daju svoj doprinos uređenju grada tako što će komunalni otpad odlagati  na mjesta koja su za to i predviđena . 

Kozarska Dubica : 18.04.2022.                                       Uprava  „Komunalac“a.d.

 

29.03.2022 Vijesti

Preduzeće „Komunalc“ a.d. je započelo radove na proljećnom uređenju grada.
Naši radnici su angažovani  na orezivanju drvoreda u Svetosavskoj ulici , Vidovdanskoj
ulici ,Desanke Maksimović i ostalim lokacijama po planu rada , a dinamika izvođenja radova će biti u skladu sa vremenskim uslovima .
Vršimo uređenje i pripremu površina  za sadnju sezonskog cvijeća , a sa javnih površina u gradu uklanjamo otpad i vršimo pripremu za dalji rad u parkovima i drugim javnim zelenim površinama.
U sklopu tih aktivnosti vršimo  zamjenu svih klupa u gradskom parku koje su tokom prethodnog perioda bile uništene i nisu odgovarale namjeni. U toku su  aktivnosti na mašinskom čišćenju i pranju saobraćajnica i javnih površina .
Sve aktivnosti koje preduzima preduzeće „Komunalac“a.d. imaju za cilj ljepši grad , kako za naše stanovnike tako i za prolaznike kroz naš grad.
Ovim putem molimo naše građane da  daju svoj doprinos uređenju grada na način da otpad koji imaju odlože na  predviđena mjesta za odlaganje otpada.

K. Dubica : 29.03. 2022.                                                         Uprava „Komunalac“a.d.

 

15.03.2022 Vijesti

                                                          O B A V I J E S T

U sklopu proljetnog uređenja grada , preduzeće „Komunalac“ a.d. obavještava stanovništvo naše opštine da  besplatno mogu izvršiti odlaganje biorazgradivog otpada ( grane od orezivanja stabala), kabastog otpada, bijele tehnike, električnih i elektroničnih uređaja iz domaćinstava . Mole se građani da ne odlažu pomenuti otpad na površine koje nisu za to namjenjene.

Otpad će se besplatno moći odlagati  na lokaciji mehaničke radionice našeg preduzeća   u vremenu od 08:00 do 19:00 časova  svakog radnog dana  do 30.04.2022 godine.

 

Kozarska Dubica : 15.03.2022.                                             Uprava „Komunalac“a.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • LIČNA KARTA

 

 •  FIRMA: Akcionarsko društvo “Komunalac” Kozarska Dubica
  SKRAĆENA OZNAKA FIRME:”Komunalac” a.d. Kozarska Dubica
  SJEDIŠTE:Ulica Miroslava Antića bb, Kozarska Dubica,Kozarska Dubica.
  BROJ REG. ULOŠKA:057-0-Reg-11-002594
  MATIČNI BROJ:1180002
  JIB:4400741630004
  CARINSKI BROJ:4400741630004