Kozarska Dubica
 


OPŠTI PODACI

Opština Kozarska Dubica smještena je u sjeverozapadnom dijelu BIH,na granici sa RH, 26 km udaljena od auto puta Zagreb - Beograd, glavnog putnog pravca koji spaja Zapadnu sa Istočnom i Jugoistočnom Evropom.

Grad Kozarska Dubica administrativno, političko i kulturno sjedište dubičke regije, površine 499 km2 i populacijo od 34.000 stanovnika, u posljenje dvije godine progresivno se širi na istok i jugo-istok stvaranjem područja za industrijsku zonu i nova gradska naselja, Petra Pecije, Morava i Đolovi.


GEOGRAFSKI PODACI

Opština Kozarska Dubica nalazi se na 45°10' sjeverne geografske širine i 18°50' istočne geografske dužine.
Ukupna površina opštine iznosi 499 km2 i geografski pripada oblasti Panonske nizine,
sa prosječnom nadmorskom visinom od 200 m. Grad Kozarska Dubica nalazi se na nadmorskoj visini od 104 m.
Opština je pretežno ravničarskog zemljišta
iako ima i brdovitih područja na SZ i SI dijelovima opštine koji se nadovezuju na planine Kozaru i Prosaru. Smještena je u donjem toku rijeke Une i središnjem toku rijeke Save, za dubičku regiju karakteristično je obilje plodnog zemljišta. Oko 60% ukupne površine dubičke regije predstavlja obradivo zemljište.

Najplodniji dijelovi opštine su: Dubička ravan, Knešpolje i proširenja riječnih dolina.
Za dubičku opštinu karakteristično je i bogatstvo kako bjelogoričnom tako i crnogo-ričnom šumom. Pod šumom se nalazi 33,3% ukupne površine. Uglavnom su to šume hrasta i bukve.
Najviši vrh opštine, kosa Veliko raskršće, nalazi se na planini Kozari na nadmorskoj visini od 672 m.

Klima: umjerena kontinentalna.


DEMOGRAFSKI PODACI

Smještena u SZ dijelu BiH, opština Kozarska Dubica sa sjevera graniči sa RH, sa istoka za opštinom Gradiška, sa zapada sa opštinom Kostajnica, a sa juga sa opštinom Prijedor.

Nepostojanje publikovanih sistematizovanih podataka sa posljednjeg popisa koji je izvršen 1991. godine, te evidentne migracije stanovištva u posljednjih 10 godine i činjenica da novi popis nije izvršen, demografski podaci koje iznosimo samo su okvirni.

Površina opštine : 499 km 2
Broj stanovnika : 31.000 (prema statističkim podacima na osnovu procjene)

Nacionalna struktura:

1.Srbi: 28.000
2.Bošnjaci: 2.700
3.Hrvati: 200
4.Ostali: 100

Gradsko stanovištvo: 12 000
Seosko stanovništvo: 19 000
Broj domaćinstava : 11.330

Broj naseljenih mjesta : 61 naselje
Gustoća naseljenosti: 68 stanovnika na km2
Broj zaposlenih : 5 059
U privredi:3 119
U ne privredi:1 940

Stambeni fond(popis 1991.):11 103 stambene jedinice
Ukupna stambena površina:861 590 m2
Gradski stambeni i poslovni objekti:5 000
Broj stanova:980
Državni stanovi:760
Privatizovani stanovi:730

 

< nazad