Naša misija je...

 

Zdrava životna sredina
Svakog dana, časa, trenutka, radimo na jednom cilju.
 

 

Čist grad
U ovom gradu živimo. Dijelimo sve. Treba nam čist.
 

 

Štitimo
Prirodu. I čistoću grada. Treba nam, zbog nas i budućnosti.

DOBRODOŠLI NA MJESTO NA KOJEM STVARAMO LJEPŠU KOZARSKU DUBICU

07.09.2023. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske produžilo je narednih trideset dana zabranu rada stočnih pijaca, organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja na kojima se prodaju ili izlažu svinje, prodaje hrana životinjskog porijekla i hrana za životinje van poslovnog prostora na teritoriji cijele zemlje.
Novo rješenje je izdato  5.septembra.
Propisane mjere ostaju na snazi 30 dana od dana donošnja ovog rješenja, uz redovno praćenje epizootiološke situacije.

 

09.08.2023. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske produžilo je narednih trideset dana zabranu rada stočnih pijaca, organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja na kojima se prodaju ili izlažu svinje, prodaje hrana životinjskog porijekla i hrana za životinje van poslovnog prostora na teritoriji cijele zemlje.
Novo rješenje je izdato  4.avgusta.
Propisane mjere ostaju na snazi 30 dana od dana donošnja ovog rješenja, uz redovno praćenje epizootiološke situacije.

 

28.06.2023. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće " Komunalac" a.d. obavještava građane i korisnike usluga stočne pijace da se odlukom Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zabranjuje rad stočne pijace, organizovanje sajmova, izložbi , kao i prodaja hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje van poslovnog prostora.. Ove mjere se preduzimaju u cilju suzbijanja širenja virusa afričke kuge svinja . Navedene mjere ostaju na snazi 30 dana od dana donošenja ovog rješenja, uz redovno praćenje epizootiološke situacije .

 

02.06.2023. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Na osnovu člana  267.stav 2 Zakona o privrednim društvima (SL. glasnik Republike Srpske br:127/08,58/09,100/11 i 67/13),člana 7. stav 1.tačka (l) i (l) Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS. Br:75/07 i 78/11) i člana 44. stav 1 tačka (d) Statuta i Odluke broj: NO-01-774-3/23 od 31.05.2023. godine, Nadzorni odbor „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica:

S  A  Z  I  V  A

dvadesettreću redovnu sjednicu Skupštine
akcionara „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica

          Dvadesettreća  redovna sjednica Skupštine akcionara "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica će se održati 05.07..2023. godine (Srijeda) sa početkom rada  u 12,00 časova, u prostorijama "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, ulica Miroslava Antića bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

D  n  e  v  n  i   r  e  d:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
     -  Komisija za glasanje
     -  Zapisničar
     - Ovjerivači zapisnika,
2.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa dvadesetdruge redovne sjednice Skupštine   
   akcionara"Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, održane 11.07.2022. godine,
4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih
   izvještaja Društva za 2022. godinu,.
5.Razmatranje i usvajanje Odluke o knjiženju poslovnog dobitka za 2022. godinu,
6.Razmatranje i usvajanje 
     -  Finansijskih izvještaja za 2022. godinu
     -  Izvještaja o poslovanju za 2022. godinu 
     -  Izvještaja o radu Nadzornog odbora
     -  Izvještaja o radu Odbora za reviziju,  
7..Razmatranje i usvajanje Proizvodno – finansijskog plana za 2023. godinu,       
8.Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za izvršenje revizije finansijskih
      izvještaja za 2023. godinu.  

Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika ili pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u stručnoj službi Društva. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine, zainteresovana lica mogu se upoznati u stručnoj službi, svakog radnog dana od dana objavljivanja pa do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14. časova.U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština akcionara će se   održati 12..07.2023. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

 

Broj:NO-01-774-3-2/23
Dana: 31.05.2023. godine
 

   
                                                                                       Predsjednik
                                                                                 Nadzornog odbora 
                                                                   Željko Pavlica, dipl.ing.saobraćaja          

 

                                                           

15.05.2023. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Iz preduzeća „Komunalac“ a.d. obavještavaju građane da mogu izvršiti besplatno odlaganje otpada ( piljevina i sitna trava ) u krugu preduzeća – mehanička radionica  u vremenu od 08:00 do 18:00 časova svakog radnog dana jer se pomenutui otpad ne može uzimati zajedno sa komunalnim otpadom prilikom redovnog odvoza otpada .

Kozarska Dubica : 15.05.2023.                                                Uprava „Komunalac“a.d.

 

 

 

24.04.2023. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Proljetno  uređenja grada za  „Komunalac“ a.d. počelo je prije mjesec dana radovima  na orezivanju drveća , košenjem zelenih površina, čišćenjem gradskih saobraćajnica i svih ostalih javnih površina, a nastavlja se sadnjom cvijeća na predviđenim površinama i pranjem ulica i saobraćajnica.
Radnici našeg preduzeća će i dalje nastaviti sa redovnim održavanjem čistoće svih javnih površina kako bi naš grad bio što ljepši u narednom periodu .

Kozarska Dubica : 24.04.2023.                                             Uprava „Komunalac“a.d.

 

 

20.03.2023. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

                                                          O B A V I J E S T

U sklopu proljetnog uređenja grada , preduzeće „Komunalac“ a.d. obavještava stanovništvo naše opštine da  besplatno mogu izvršiti odlaganje biorazgradivog otpada ( grane od orezivanja stabala), kabastog otpada, bijele tehnike, električnih i elektroničkih uređaja iz domaćinstava . Mole se građani da ne odlažu pomenuti otpad na površine koje nisu za to namjenjene.

Otpad će se besplatno moći odlagati  na lokaciji mehaničke radionice našeg preduzeća   u vremenu od 08:00 do 18:00 časova  svakog  dana  od 22.03.2023. do 10.04.2023 godine.

Kozarska Dubica : 20.03.2023.                                             Uprava „Komunalac“a.d.

 

 

08.02.2023. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Na osnovu člana 10. Zakona o javnim preduzećima  ( Sl.Glasnik RS, br : 74/04  i 78/11 ) i člana 49. Statuta  „ Komunalac“a.d. Kozarska Dubica , direktor društva donosi :

 

                                                 O D L U K U
                        o raspisivanju licitacije za izdavanje u  zakup
                        slobodnih prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci

 

Licitacija  za  zakup  slobodnih  prodajnih  mjesta  na  Zelenoj  pijaci  u
Kozarskoj Dubici  će se održati 01.03.2023.godine / Srijeda/ sa početkom
u 11:00 časova, na Zelenoj pijaci u Kozarskoj Dubici.

Početne cijene zakupa su :

 1. Betonski stolovi za prodaju poljoprivrednih proizvoda,

paviljoni  C i D , početna cijena .....................40,00 KM mjesečno

 1. Kvantaška prodaja ,  početna cijena ..............80,00 KM mjesečno

 

 1. Robni dio /štandovi / 8 m² ............................80,00 KM mjesečno

Robni dio /štandovi / 4 m² ............................40,00 KM mjesečno

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica.
Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravu preduzeća ili
na telefon : 066 / 87 77 10 .

Kozarska Dubica : 08.02.2023. godine                                        Uprava preduzeća

 

 

19.12.2022. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „ Komunalac “ a.d. je dobilo odobrenje od Jedinice lokalne samouprave i u dogovoru sa Načelnikom naše opštine Radenkom Reljićem i Načelnikom odelenja sa stambeno-komunalne poslove Darijanom Babićem postavilo video nadzor na dvije lokacije koje su ove godine bilo često zatrpane komunalnim otpadom od strane nesavjesnih građana . Radi se o lokacijama  kod autobuske stanice i u naselju Puhalo gdje je uočena pojava nekontrolisanog i nepravilnog odlaganja raznog otpada . Ovim putem obavještavamo naše građane da je video nadzor pušten u rad , a nadležne službe će u skladu sa zakonom sankcionisati sve one koji budu vršili nelegalno i nepravilno odlaganje otpada .
Preduzeće „Komunalac“ a.d. preduzima sve mjere koje su predviđene zakonom kako bi doprinijeli da naš grad bude čist i uredan.

Kozarska Dubica : 19.12.2022 .                                           Uprava „ Komunalac “ a.d.

09.06.2022. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Na osnovu člana  267.stav 2 Zakona o privrednim društvima (SL. glasnik Republike Srpske br:127/08,58/09 i 100/11),člana 7. stav 1.tačka (l) i (l) Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS. Br:75/07 i 78/11) i člana 44. stav 1 tačka (d) Statuta i Odluke broj: NO-01-834-3/22 od 09.06.2022. godine, Nadzorni odbor „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica:

S  A  Z  I  V  A

dvadesetdrugu redovnu sjednicu Skupštine
akcionara „Komunalac“ a.d. Kozarska Dubica

          Dvadesetdruga  redovna sjednica Skupštine akcionara "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica će se održati 11.07..2022. godine (Ponedeljak) sa početkom rada  u 12,00 časova, u prostorijama "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, ulica Miroslava Antića bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

D  n  e  v  n  i   r  e  d:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
     -  Komisija za glasanje
     -  Zapisničar
     - Ovjerivači zapisnika,
2.Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sedme vanredne sjednice Skupštine akcionara "Komunalac" A.D. Kozarska Dubica, održane 20.10.2021. godine,
4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih
   izvještaja Društva za 2021. godinu,.
5.Razmatranje i usvajanje Odluke o knjiženju poslovnog dobitka za 2021.godinu,
6.Razmatranje i usvajanje 
     -  Finansijskih izvještaja za 2021. godinu
     -  Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu 
     -  Izvještaja o radu Nadzornog odbora
     -  Izvještaja o radu Odbora za reviziju,  
7..Razmatranje i usvajanje Proizvodno – finansijskog plana za 2022. godinu,       
8.Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za izvršenje revizije finansijskih izvještaja za 2022. godinu.  

Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika ili pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva "Komunalac" a.d. Kozarska Dubica.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u stručnoj službi Društva. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine, zainteresovana lica mogu se upoznati u stručnoj službi, svakog radnog dana od dana objavljivanja pa do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14. časova.U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština akcionara će se će se održati 18.07..2022. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

 

Broj:NO-01-834-3-2/22
Dana: 09.06.2022. godine
 

 Predsjednik  Nadzornog odbora 
Željko Pavlica, dipl.ing.saobraćaja                                                                     
                                                                                 

03.05.2022. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Radovi na proljećnom uređenju grada su uspješno privedeni kraju.
Završena je sadnja cvijeća na svim predviđenim lokacijama , a nastavlja se redovan rad na održavanju parkova i ostalih zelenih površina . Redovno se vrši mašinsko i ručno čišćenje saobraćajnica i javnih površina i odvoz komunalnog otpada.
Radnici preduzeća „Komunalac“  su maksimalno angažovani kako bi naš grad bio čist i uredan , a ovim putem apelujemo na građane  da i oni daju svoj doprinos uređenju grada tako što će vršiti odlaganje otpada na  lokacijama koje su za to i namjenjene.

Kozarska Dubica : 03.05.2022.                                      Uprava  „Komunalac“a.d.

29.04.2022. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Povodom objave na stranici „Reaguj – za zdravlje i životnu sredinu „ na društvenoj mreži „Facebook“ preduzeće „Komunalac“ a.d. u potpunosti demantuje iznesene navode i odgovorno tvrdimo da se u krugu preduzeća u „Ustaničkoj ulici“ne nalazi deponija smeća.Fotografije objavljene na pomenutoj stranici nisu vjerodostojne i nastale su u periodu koji nije poznat sadašnjem rukovodstvu. U prilog tome objavljujemo fotografije iz kruga preduzeća u „Ustaničkoj ulici “ nastale u srijedu ,27.aprila 2022. godine.
Ovom prilikom skrećemo pažnju na zlonamjernost kreatora objave i da su pomenutog datuma primjećeni u krugu preduzeća.
Nadzorne kamere su više puta zabilježile neovlašten pristup ovoj lokaciji,te upozoravamo  da će sledeći put o ovakvom postupku biti obavještene nadležne institucije.
Preduzeće a.d.Komunalac ima sve neophodne dozvole za rad i stoji na usluzi građanima.

Kozarska Dubica :29.04.2022.                                     Uprava „ Komunalac“ a.d.

18.04.2022. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Iz preduzeća „Komunalac“a.d. obavještavaju građane da su radovi na proljećnom uređenju grada u završnoj fazi i da bi trebalo po planu sve biti završeno do kraja ovog mjeseca.
Radimo na orezivanju drvoreda u gradu,  košenju planiranih zelenih površina,  a radovi na sadnji cvijeća su u završnoj fazi. Uporedno sa navedenim radovima vrši se i mašinsko čišćenje saobraćajnica kao i njihovo pranje.
Radnici preduzeća „Komunalac“ ulažu velike napore kako bi naš grad bio čist i uredan , a ovim putem apelujemo na naše građane da daju svoj doprinos uređenju grada tako što će komunalni otpad odlagati  na mjesta koja su za to i predviđena . 

Kozarska Dubica : 18.04.2022.                                       Uprava  „Komunalac“a.d.

 

29.03.2022. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalc“ a.d. je započelo radove na proljećnom uređenju grada.
Naši radnici su angažovani  na orezivanju drvoreda u Svetosavskoj ulici , Vidovdanskoj
ulici ,Desanke Maksimović i ostalim lokacijama po planu rada , a dinamika izvođenja radova će biti u skladu sa vremenskim uslovima .
Vršimo uređenje i pripremu površina  za sadnju sezonskog cvijeća , a sa javnih površina u gradu uklanjamo otpad i vršimo pripremu za dalji rad u parkovima i drugim javnim zelenim površinama.
U sklopu tih aktivnosti vršimo  zamjenu svih klupa u gradskom parku koje su tokom prethodnog perioda bile uništene i nisu odgovarale namjeni. U toku su  aktivnosti na mašinskom čišćenju i pranju saobraćajnica i javnih površina .
Sve aktivnosti koje preduzima preduzeće „Komunalac“a.d. imaju za cilj ljepši grad , kako za naše stanovnike tako i za prolaznike kroz naš grad.
Ovim putem molimo naše građane da  daju svoj doprinos uređenju grada na način da otpad koji imaju odlože na  predviđena mjesta za odlaganje otpada.

K. Dubica : 29.03. 2022.                                                         Uprava „Komunalac“a.d.

 

15.03.2022. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

                                                          O B A V I J E S T

U sklopu proljetnog uređenja grada , preduzeće „Komunalac“ a.d. obavještava stanovništvo naše opštine da  besplatno mogu izvršiti odlaganje biorazgradivog otpada ( grane od orezivanja stabala), kabastog otpada, bijele tehnike, električnih i elektroničnih uređaja iz domaćinstava . Mole se građani da ne odlažu pomenuti otpad na površine koje nisu za to namjenjene.

Otpad će se besplatno moći odlagati  na lokaciji mehaničke radionice našeg preduzeća   u vremenu od 08:00 do 19:00 časova  svakog radnog dana  do 30.04.2022 godine.

 

Kozarska Dubica : 15.03.2022.                                               Uprava „Komunalac“a.d.

 

 

 

 

 

 • LIČNA KARTA

 

 •  FIRMA: Akcionarsko društvo “Komunalac” Kozarska Dubica
  SKRAĆENA OZNAKA FIRME:”Komunalac” a.d. Kozarska Dubica
  SJEDIŠTE:Ulica Miroslava Antića bb, Kozarska Dubica,Kozarska Dubica.
  BROJ REG. ULOŠKA:057-0-Reg-11-002594
  MATIČNI BROJ:1180002
  JIB:4400741630004
  CARINSKI BROJ:4400741630004